+++ OPEN FREE PRACTICE From 15/02/18 Till 16/02/18, 17/02/18 & 18/02/18 GREEK MOTORCROSS CHAMPIONSHIP +++
Προκυρήξεις

Προκυρήξεις

Η Εταιρία «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ΑΕ ΟΤΑ» πρόκειται να προβεί στην αγορά  ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 400μέτρων με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Στηθαίου

 • Κατηγορία Σκυροδέματος: C30/37
 • Είδος οπλισμού: Φ8/20 Β500c

          Κατασκευαστικές Διευκρινήσεις

 • Ντίζες Μ20
 • Η σύνδεση των επί μέρους – διαδοχικών στηθαίων να γίνεται με λαμαρίνα ως εξής:

Στέψη Στηθαίου (Λαμαρίνα): πλάτος, ύψος: 15cm, πάχος: 5mm
Βάση Στηθαίου (Λαμαρίνα): πλάτος: 15cm, ύψος:6cm, πάχος: 8mm (x2)

 • Nα διατίθενται οπές Φ10 στη στέψη του Στηθαίου, βάθους 30cm

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δώσουν προσφορά καλούνται να την καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας στο Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας Σερρών έως την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017, η ώρα 12:00μ.μ..
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της εταιρίας, τηλ. 2321052592.  

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α

ΑΡ.ΜΗΤΡ. Α.Ε. 40287/59/Β/98/06

ΑΡ.ΓΕΜΗ 113355152000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης

εταιρίας με την επωνυμία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ.409/86,  με τα άρθρα 21 και 22  του καταστατικού  της εταιρίας και μετά από απόφαση  του Δ.Σ. καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α σε τακτική γενική συνέλευση στις 23 Αυγούστου 2016, Τετάρτη  και ώρα 18:00 μ.μ.  στα γραφεία της εταιρίας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα :

στα παρακάτω θέματα:

1)         Έγκριση του Ισολογισμού, του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2016»  μετά από ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.

2)         Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση 2016 (01.01.16-31.12.16).

3)         Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής των.

4)     Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση θα πρέπει  σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Ε. άρθρο 22 να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Π.Δ. & Δ σε μια Τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Σέρρες, 20 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

Κατόπιν της υπ’αριθ. 41/09-06-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ΑΕ ΟΤΑ, η εταιρεία θα δέχεται στα γραφεία της αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 έως την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν δραστηριότητες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παροχής πρόχειρων γευμάτων και ποτών (καντίνα) κατά την διάρκεια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Dragster Αυτοκίνητου και Μοτοσικλέτας που θα διοργανωθεί στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών στις 17 και 18 Ιουνίου 2017.Η εταιρεία θα δέχεται στα γραφεία της (Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας ) την κατάθεση σφραγισμένων προσφορών για την παραχώρηση χρήσης χώρου εμβαδού 15 τ.μ. για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση καντίνας , οι οποίες θα ανοιχτούν την Τετάρτη14 Ιουνίου 9:00 πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην διαδικασία είναι η ύπαρξη άδειας πλανοδίου εμπορίου και κριτήριο για την  παραχώρηση  χρήσης  του   χώρου για την  τοποθέτηση καντίνας, είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή και η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.

 

Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2017 10:35

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση

Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.-ΟΤΑ» προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή επέκτασης της πίστας (της κύριας ευθείας).

Ειδικότερα, προβλέπονται:

 • Κατασκευή-επέκταση από σκυρόδεμα της κύριας πίστας (δίχως τον παράδρομο) μήκους περίπου 20μ.
 • Αποξήλωση του υφιστάμενου τμήματος μήκους 135μ περίπου και πλάτος 10μ. και διάστρωση εκ νέου με σκυρόδεμα.
 • Κατασκευή του παράδρομου από αδρανή υλικά λατομείου (3Α), τα οποία θα προκύψουν έπειτα από την εκσκαφή της βάσης του δρόμου με μία επίστρωση από άμμο λατομείου.

  Οι φάσεις κατασκευής θα είναι οι εξής:

  • Ασφαλτοκοπή και απομάκρυνση της υφιστάμενης ασφαλτικής στρώσης σε πλάτος 10,00 μ.
  • Εκσκαφή της υφιστάμενης στρώσης από αδρανή υλικά (3Α) στο επιθυμητό βάθος και διάστρωση αυτών στην περιοχή της πλατείας και του παράδρομου.
  • Κατασκευή ξυλοτύπων.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση δομικού πλέγματος σε όλη την επιφάνεια όπου θα γίνει διάστρωση σκυροδέματος (δρόμος, πλατεία).
  • Διάστρωση σκυροδέματος C20/25 πάχους 12εκ.
  • Διαμόρφωση «βιομηχανικού δαπέδου» σε όλο το μήκος του δρόμου έως τη νέα περίφραξη σε πλάτος 10,00 μ.
  • Αποξήλωση της υφιστάμενης περίφραξης σε μήκος 31,00 μ. και τοποθέτηση νέας με σεναζ από σκυρόδεμα σε απόσταση 1,00μ από το δρόμο.

  Οι ενδιαφερόμενοι σχετικά (εταιρείες και ιδιώτες) παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 23210 52592, μέχρι την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017.

Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2016 10:03

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H AΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών της σε ιατρικές υπηρεσίες ζητά να συνεργαστεί με ένα/μια νοσηλευτή-τρια ΤΕ ή ΠΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος, με άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας και ανάλογη εμπειρία.
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή .

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Π.Ε Πτυχίο Νοσηλευτή ΑΕΙ ή αντίστοιχο ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Νοσηλευτή.
3.Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας
Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως εμπειρία της παραπάνω θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από
α) Τον Πρόεδρο της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ΟΤΑ
β) Τον Διευθύνων Σύμβουλο της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ΟΤΑ
γ) Το μέλος του ΔΣ. της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ΟΤΑ
Εν ελλείψει των ανωτέρω θα παρίστανται οι αναπληρωτές τους.
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2.Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.(Β Στάδιο)
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται αριθμητικά
ο ακριβής βαθμός αυτού.(Β Στάδιο)
4. Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.(Β Στάδιο)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους στη γραμματεία του τμήματος Διοικητικού στα γραφεία του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Αθλητικό πάρκο Ομόνοιας, Σέρρες, ΤΚ 62110) μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00μ.μ.Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την κα Καλημεράκη Γεωργία (τηλέφωνο επικοινωνίας:2321052592) και ώρα  9:00 – 15:00.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α

ΑΡ.ΜΗΤΡ. Α.Ε. 40287/59/Β/98/06

ΑΡ.ΓΕΜΗ 113355152000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης

εταιρίας με την επωνυμία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ.409/86, με τα άρθρα 21 και 22 του καταστατικού της εταιρίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α σε τακτική γενική συνέλευση στις 8 Αυγούστου 2016, Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

στα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση του Ισολογισμού, του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2015» μετά από ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.

2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την διαxειριστική χρήση 2015 (01.01.-31.12.15).

3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής των.

4) Τροποποιήσεις του καταστατικού.

5) Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Ε. άρθρο 22 να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Π.Δ. & Δ σε μια Τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Σέρρες, 13 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ημερομηνία: Παρασκευή , 5 Φεβρουαρίου 2016
Αρ. πρωτ.: 55


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
(ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2016)
Έχοντας υπόψη:
1) Το Πρακτικό 1/19-01-16, συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Την απόφαση με αριθμό 4/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εταιρία Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α., διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου της πίστας για ένα έτος, ήτοι:

Ζώνη 1 : Camping, Κερκίδα, Είσοδος Θύρα 1
• Κόψιμο των χόρτων (όχι ράντισμα) μέχρι το ύψος των 10 εκ max.
• Διαμόρφωση μπολντούρα λιγούστρων ,1 φορά

Ζώνη 2:
• Ράντισμα κατά μήκος της πίστας σε απόσταση 2μ δεξιά και 2μ αριστερά από την πίστα
• Ράντισμα κατά μήκος τοιχίων προστασίας δεξιά και αριστερά 2 μέτρα
• Ράντισμα 4 φορές και καθαρισμός των βοηθητικών λωρίδων των ασθενοφόρων

Ζώνη 3: Χώροι κατά μήκος της πίστας δεξιά και αριστερά
• Κόψιμο και απομάκρυνση των χόρτων (μεγ. 10 εκ σε υψος) (όχι ράντισμα)

Ζώνη 4: Χώρος Πίστας Motocross
• Ράντισμα των χόρτων 4 φορές.

Ζώνη 5: Χώρος δένδρων περιμετρικά της πίστας
Κόψιμο των χόρτων (μεγ. 10 εκ σε υψος) μεταξύ των δένδρων (όχι ράντισμα), απομάκρυνση ξηρών τμημάτων αυτών 1 φορά.

Ζώνη 6: Gravel (χώροι χαλικιού)
Φρεζάρισμα των χώρων αυτών σε βάθος 35 εκατοστά, έτσι ώστε η επιφάνεια των Gravel να παραμείνει επίπεδη, 5 φορές.

Ζώνη 7: Aναχώματα
Ράντισμα 3 φορές

Ζώνη 8: Πάρκο ISDE
Κόψιμο και απομάκρυνση των χόρτων (μεγ. 10 εκ σε υψος)

Οι παραπάνω εργασίες διεξάγονται, τις ωρες που θα είναι διαθέσιμη η πίστα , όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, από τις 21:00μέχρι τις 9:00 της επόμενης ημέρας.
Η διοίκηση του «Αυτοκινητοδρόμιο Α.Ε.» σύμφωνα με τους αγώνες που διεξάγονται καθορίζει και την προτεραιότητα των εργασιών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν την προσφορά τους έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας, Τ.Θ.1236/62110, Σέρρες
Υπόψη Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παντελή Χράπα
Πληροφορίες: Καλημερακη Γεωργία
Τηλέφωνο: 23210 52592
Φάξ: 23210 85828
Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Ημερομηνία: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015
Αρ. πρωτ.: 151
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ΟΤΑ»
 
Η εταιρία με την επωνυμία «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
 Προκηρύσσει κλειστή πλειοδοτική δημοπρασία διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές, δια την εκμίσθωση χώρων, προκειμένου για την εκμετάλλευση του διαφημιστικού τομέα της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής του Διαγωνισμού, που θα συνεδριάσει στις εγκαταστάσεις του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών που βρίσκεται στο Αθλητικό Πάρκο της Ομόνοιας στην πόλη των Σερρών.
Η οικοπεδική έκταση, στο αθλητικό πάρκο της Ομόνοιας εντός της οποίας λειτουργεί το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. Εντός του γενικότερου χώρου αυτού βρίσκονται η πίστα του Αυτοκινητοδρομίου, οι κτηριακές εγκαταστάσεις, και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Εκμισθώνονται οι ανωτέρω χώροι προς τον σκοπό της αποκλειστικής εκμετάλλευσης του διαφημιστικού τομέα του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, τόσου του ίδιου χώρου της πίστας, όσο και του γενικότερου χώρου εντός της περίφραξης του Αυτοκινητοδρομίου και πάντα μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών λειτουργίας του Αυτοκινητοδρομίου. 
 Για την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν κλειστή έγγραφη οικονομική προσφορά από τους ίδιους διαγωνιζόμενους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς το 20% της τιμής εκκίνησης, η οποία ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1000€) ευρώ, ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων καθώς επίσης ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.  
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των χιλίων (1000€) ευρώ, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το τέλος χαρτοσήμου (3,6%). 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00μ.μ. έως τις 12:00μ.μ. ενώπιων της αρμόδιας επιτροπής της εταιρίας Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της εταιρίας, υπεύθυνη Χρύσα Γιανισλή, τηλ. 2321052592.
 
 
Για την Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
 
 
                                                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
                                                                                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η εταιρία με την επωνυμία «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Προκηρύσσει ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως καφετέρια-αναψυκτήριο-κυλικείο. Το προς εκμίσθωση ακίνητο διαθέτει προς χρήση ένα κατάστημα το οποίο περιλαμβάνει: μία αίθουσα με τους βοηθητικούς χώρους αυτής, συνολικού εμβαδού 160τμ, που βρίσκεται στο 1ο όροφο ενός κτηρίου κείμενου στο χώρο των εγκαταστάσεων του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών και ενός βοηθητικού αποθηκευτικού χώρου, εμβαδού 80τμ, ευρισκόμενου στο ισόγειο του ως άνω κτηρίου, που αποτελείται από μία αποθήκη, εμβαδού 70τμ και τις τουαλέτες, εμβαδού 10τμ και β)ενός χώρου, εμβαδού 30τμ, που βρίσκεται κάτωθεν των κερκίδων, οι οποίες βρίσκονται στο χώρο των εγκαταστάσεων του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών. Για την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά από τους ίδιους διαγωνιζόμενους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς το 20% με την τιμή εκκίνησης η οποία ορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων (1200€) ευρώ, ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων καθώς επίσης ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 και ώρα από 12:00μ.μ. έως τις 14:00μ.μ. ενώπιων της αρμόδιας επιτροπής της εταιρίας Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της εταιρίας, υπεύθυνη Χρύσα Γιανισλή, τηλ. 2321052592. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η εταιρία με την επωνυμία «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική  για την εκμίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως καφετέρια-αναψυκτήριο-μπαρ.

visit Serres

visit Serres

Simulator

prosomiotis

User Login

Month Calendar

Φεβρουάριος 2018 Μάρτιος 2018 Απρίλιος 2018
Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
facebook

Contact us

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών
Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας
Σέρρες, ΤΘ 1236/62110

Τηλέφωνο: 23210 52592
Fax: 23210 85828
Email:info@serrescircuit.gr


ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ