+++ From 13/11 Till 17/11 OPEN TRACK DAY, 18/11 & 19/11 BG AUTO RACE/DIAMO +++
Νέα - Ανακοινώσεις

Νέα - Ανακοινώσεις

1.    Αναθέτουσα Αρχή: Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.
2.    Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α., Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, Σέρρες, Τ.Κ. 62100, Τηλ. +302321052592, Φαξ +302321052592, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
3.    Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η δημοσιότητα-προβολή του έργου ‘’Διασυνοριακές ρόδες’’
4.    Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δεκτές γίνονται oι προσφορές που αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών.
5.    Συνολικός προϋπολογισμός: Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.535,00 πλέον ΦΠΑ
6.    Διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και ένα μήνα μετά τη λήξη του έργου «Διασυνοριακές ρόδες» το οποίο λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2013
7.    Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Όπως στο τεύχος προκήρυξης.
8.    Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων αναδόχων: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης.
9.    Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή
10.    Κριτήρια Ανάθεσης: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
11.    Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Ημέρα Παρασκευή 17/8/2012, ώρα 13:00.
12.    Τρόπος λήψης των συμβατικών τευχών προκήρυξης και συμπληρωματικών εγγράφων: Από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.
13.    Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα.
14.    Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
15.    Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ)., όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ - (3ΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (Φ.Ε.Κ. 139/Α/27.06.1997) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ καθώς και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), δραστηριοποιούνται νόμιμα σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
Ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής θεωρείται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του έργου. Επίσης θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έργα παρόμοια με το ζητούμενο του διαγωνισμού κατά την τελευταία πενταετία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Καλαϊτζίδης

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 2. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α., Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, Σέρρες, Τ.Κ. 62100, Τηλ. +302321052592, Φαξ +302321052592, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 3. Συσχέτιση του Διαγωνισμού με Σχέδιο/ Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.: Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»,
 4. Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η Διοργάνωση διεθνούς αγώνα Rally Raid στο Νομό Σερρών
 5. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δεκτές γίνονται oι προσφορές που αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών.
 6. Συνολικός προϋπολογισμός: Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 123.200,00 πλέον ΦΠΑ
 7. Διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και την 15-9-2012.
 8. Εγγυήσεις: Η προσφορά των υποψηφίων στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 9. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων αναδόχων: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης.
 10. Είδος Διαδικασίας-Κριτήρια Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 11. Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Ημέρα Δευτέρα, 6/8/2012, ώρα 14:30 μ.μ.
 12. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού: Ημέρα Τρίτη, 7/8/2012 και ώρα 10:00, στην έδρα του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών
 13. Τρόπος λήψης των συμβατικών τευχών προκήρυξης και συμπληρωματικών εγγράφων: Από τα γραφεία του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών
 14. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα.
 15. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 16. Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ)., όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ - (3ΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ καθώς και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), δραστηριοποιούνται νόμιμα σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

Ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής θεωρείται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των (3) τελευταίων ετών τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του έργου. Επίσηςθα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έργα παρόμοια με το ζητούμενο του διαγωνισμού κατά την τελευταία πενταετία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Καλαϊτζίδης

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 2. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α., Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, Σέρρες, Τ.Κ. 62100, Τηλ. +302321052592, Φαξ +302321052592, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 3. Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η Παροχή εμπειρογνωμοσύνης και τεχνικής υποστήριξης
 4. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δεκτές γίνονται oι προσφορές που αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών.
 5. Συνολικός προϋπολογισμός: Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 17.200,00 πλέον ΦΠΑ
 6. Διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και ένα μήνα μετά τη λήξη του έργου «Διασυνοριακές ρόδες» το οποίο λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2013
 7. Εγγυήσεις: Η προσφορά των υποψηφίων στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 8. Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Όπως στο τεύχος προκήρυξης.
 9. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων αναδόχων: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης.
 10. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή
 11. Κριτήρια Ανάθεσης: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 12. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Ημέρα Παρασκευή 20/7/2012, ώρα 13:00.
 13. Τρόπος λήψης των συμβατικών τευχών προκήρυξης και συμπληρωματικών εγγράφων: Από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.
 14. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα.
 15. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 16. Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ)., όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ - (3ΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (Φ.Ε.Κ. 139/Α/27.06.1997) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ καθώς και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), δραστηριοποιούνται νόμιμα σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

Ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής θεωρείται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών τουλάχιστον ίσο με το 300% του προϋπολογισμού του έργου. Επίσηςθα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έργα παρόμοια με το ζητούμενο του διαγωνισμού κατά την τελευταία πενταετία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Καλαϊτζίδης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινούν τη Δευτέρα 11/6/2012 στις 09:30, στις εγκαταστάσεις του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών τα μαθήματα της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης που οργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου PROMO SAFE DRIVING, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013», μετά το ευρύ ενδιαφέρον που επέδειξε το κοινό. Συγκεκριμένα κατά την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ολοκληρώθηκε στις 28/5, συνολικά κατατέθηκαν πλέον των 80 αιτήσεων από επαγγελματίες οδηγούς και μη, ώστε να συμμετάσχουν ως εκπαιδευόμενοι στα μαθήματα της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης. Ο αριθμός αυτός κρίνεται ιδιαίτερα ενθαρρυντικός, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον του κοινού σε καινοτόμα θέματα, όπως αυτά που θα πραγματευτεί η Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης, τη λειτουργία της οποίας αγκάλιασε με θέρμη από την πρώτη στιγμή.
                
Η εκπαίδευση στη Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης θα γίνει από εξειδικευμένους εκπαιδευτές υπό την επιστημονική εποπτεία του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  Κατά την εβδομάδα 11-15/6/2012 θα πραγματοποιηθούν οι δύο πρώτοι θεματικοί κύκλοι εκπαίδευσης με αντικείμενα: Εισαγωγή στην Οδική Ασφάλεια (ο 1ος Κύκλος) και Χρήστες Οδού (ο 2ος Κύκλος). Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν θεωρητική εκπαίδευση, καθώς και πρακτική άσκηση με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης. Τα θεωρητικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε πρωινά και απογευματινά τμήματα κατά τις πρώτες δύο ημέρες (τη Δευτέρα ο 1ος Κύκλος και την Τρίτη ο 2ος Κύκλος). Τα μαθήματα Πρακτικής Άσκησης θα πραγματοποιηθούν σε πρωινά και απογευματινά τμήματα τις επόμενες τρεις ημέρες (Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή). Με όμοιο τρόπο κατά την εβδομάδα 18-22/6/2012 θα πραγματοποιηθούν οι δύο επόμενοι  θεματικοί κύκλοι εκπαίδευσης με αντικείμενα: Οδικά Ατυχήματα (ο 3ος Κύκλος) και Ασφαλής Οδήγηση και Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών και Ατυχημάτων (ο 4ος Κύκλος).

Σέρρες 22/05/2012
                            
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Επιτροπή «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» του Επιμελητηρίου Σερρών, στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών του για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας στην κίνηση, προγραμμάτισε μία σειρά ομιλιών με πρώτη τη Δευτέρα 28/05/2012, στην αίθουσα Γεώργιος Χρηστίδης  του Επιμελητηρίου Σερρών και ώρα 20:30 με θέμα:
«ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ»
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Πρόγραμμα:
1)    Πρόλογος
2)    Κύρια ομιλία (από τον καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου  Ξάνθης κ. Καρκάνη Αναστάσιο)
3)    Προβολές
4)    Διάλογος
Τηλ. Επικοινωνίας: 23210 20163, 23210 21167, 6945 411 376
Με  εκτίμηση
    ΕΒΕΣ
Επιτροπή «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ–ΕΡΕΥΝΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Μάιος 1998 - Μάιος 2012 "Με ταχύτητα στο μέλλον..."

Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα των τετραήμερων εκδηλώσεων που διοργανώνει η Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ΑΕ ΟΤΑ σε συνεργασία με τη Λέσχη Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας Σερρών (ΛΑΜΣ), καθως με την αλλαγή του ασφαλτοτάπητα της πίστας ξεκινά μια νέα περίοδος γι αυτήν.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
(17-20/5/2012)
 
Πέμπτη (17/5)-Κυριακή (20/5)
 
Έκθεση Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας από τις αντιπροσωπείες των Σερρών, στο parking του Αυτοκινητοδρομίου (από το πρωί έως το βράδυ)

Παρασκευή 18/5
 
“North Truck Show”
Φορτηγά-Νταλίκες (τράκτορες)
Ελεύθερες δοκιμές (από το πρωί έως το απόγευμα)
-Είσοδος ελεύθερη-
***
Συναυλία (9 το βράδυ) με τους
Μύρωνα Στρατή
Ησαΐα Ματιάμπα
Παναγιώτη Τσακαλάκο
-Είσοδος 5 ευρώ-
 
Σάββατο 19/5

“North Truck Show”
Φορτηγά-Νταλίκες (τράκτορες)
Χρονομετρημένες δοκιμές
Δυναμομέτρηση
-Είσοδος 5 ευρώ-
***
 Εκδήλωση (9 το βράδυ)
Απονομή τιμητικών διακρίσεων  
***
Συναυλία (9:30 το βράδυ) με το
σερραϊκό μουσικό συγκρότημα νέων
«άρπα-κόλλα»  
-Είσοδος ελεύθερη-
 
Κυριακή 20/5

“North Truck Show”
Φορτηγά-Νταλίκες (τράκτορες)
Δοκιμαστικές εκκινήσεις  Dragster
Διαγωνισμός-καλλιστεία αερογραφίας
και καλαισθησίας καμπίνας
-Είσοδος 5 ευρώ-


Παρασκευή 18 Μαΐου στο Αυτοκινητοδόμιο Σερρών

Μετά την ολοκλήρωση των επιτυχημένων εμφανίσεων στην Αθήνα, η πιο feelgood νεανική παρέα ταξιδεύει για ένα μοναδικό live στις Σέρρες στο Αυτοκινητοδρόμιο, την Παρασκευή 18 Μαΐου.

Ο Μύρωνας Στρατής, ο Ησαΐας Ματιάμπα και ο Παναγιώτης Τσακαλάκος, ο καθένας με την δική του ξεχωριστή προσωπικότητα και όλοι μαζί, ανακαλύπτοντας τις κοινές μουσικές τους  αγάπες, ετοιμάζουν ένα κεφάτο, εξαντλητικό, νεανικό πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες.

Σε μια διαδρομή που ξεκινά από δυνατές rock κιθάρες, πλησιάζει την soul, φλερτάρει με το funk και λοξοκοιτάζει την disco, οι τρεις τραγουδοποιοί παρουσιάζουν τα δυνατά προσωπικά τους τραγούδια και ξαφνιάζουν με αναπάντεχες διασκευές, με απώτερο σκοπό να μην μείνει κανείς… καθιστός!Αν κάποιος αναρωτιέται τι κοινό έχει ο Prince με τα «Ξύλινα Σπαθιά», ο Λάκης Παπαδόπουλος με την Rihanna και ο David Guetta με τους «Onirama»  οι αποστομωτικές απαντήσεις βρίσκονται στο Αυτοκινητοδρόμιο, στις Σέρρες!
Επίσης αν αναρωτιέται κανείς τι κοινό έχει ο λαμπερός Μύρωνας Στρατής, ο οποίος έχει υπογράψει το πιο πολυακουσμένο τραγούδι της δεκαετίας και μια σειρά ακόμη επιτυχίες που επαναπροσδιόρισαν τον ελληνικό «pop - rock» ήχο, με τον πιο ολοκληρωμένο, χαρισματικό, performer – τραγουδιστή - χορευτή Ησαΐα Ματιάμπα και τον νικητή του «Greek Idol» αλλά και έτοιμο για δικό του ξεκίνημα στη δισκογραφία Παναγιώτη Τσακαλάκο, οι επίσης αποστομωτικές απαντήσεις στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών!!!

Την συναυλία ανοίγει το σερραϊκό συγκρότημα "fiasco@band"

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας, Σέρρες

http://www.serrescircuit.gr/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών στις 3 Μαΐου 2012 και ώρα 11.30 π.μ, με αντικείμενο την έναρξη λειτουργίας της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης, στο πλαίσιο του έργου «PROMO SAFE DRIVING», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».


Η Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης απευθύνεται κυρίως στους οδηγούς που είναι περισσότερο «εκτεθειμένοι» σε οδικούς κινδύνους. Οι επαγγελματίες οδηγοί όλων των κατηγοριών ανήκουν στην κατηγορία αυτή και σκοπός της λειτουργίας της Σχολής  είναι η διαμόρφωση συνείδησης ασφαλούς οδήγησης μέσω:
•    ενημέρωσης για τις αιτίες και τα αποτελέσματα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων,
•    εκπαίδευσής τους σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες τόσο από άποψη συνθηκών περιβάλλοντος (ομίχλη, ολισθηρότητα, ανεξέλεγκτες προσβάσεις παροδίων) όσο και συνθηκών φυσικής κατάστασης (κόπωση, υπνηλία, αλκοόλ).


Η εκπαίδευση στη Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης θα γίνει με χρήση ιδιαίτερα καινοτόμων μεθόδων από εξειδικευμένους εκπαιδευτές υπό την επιστημονική εποπτεία του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης.


Στην παραπάνω εκδήλωση έχουν προσκαλεστεί εκπρόσωποι συλλογικών φορέων που απασχολούν επαγγελματίες οδηγούς όπως η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, το Γενικό Νοσοκομείο, το ΕΚΑΒ, τα Αστικά Λεωφορεία, τα υπεραστικά Λεωφορεία, το Σωματείο των ΤΑΧΙ, η Κοινοπραξία Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων, ο Σύλλογος Τουριστικών Λεωφορείων, κ.α. προκειμένου να γνωρίσουν το έργο PROMO SAFE DRIVING, να ενημερωθούν για το τρόπο λειτουργίας της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης και να ενημερώσουν κατάλληλα τα μέλη τους για τη συμμετοχή τους σ’ αυτή.

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, θα παραμείνει κλειστό από τις 21/5 και περίπου για δύο μήνες λόγω της έναρξης των εργασιών, για την αποκατάσταση της ασφάλτου. Για τους φίλους του Αυτοκινητοδρομίου θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.

Τρίτη, 10 Απρίλιος 2012 09:38

Promo Safe Driving

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα : Με επιτυχία στέφθηκε Τεχνική Συνάντηση μεταξύ των εμπλεκόμενων Ελλήνων φορέων της πράξης ¨PROMO- SAFE- DRIVING¨ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Στις 16 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία πολύωρη τεχνική συνάντηση μεταξύ των εμπλεκόμενων Ελλήνων φορέων στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Προώθηση της ασφαλούς Κυκλοφοριακής Συνείδησης σε Τοπικό Επίπεδο στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας», με ακρωνύμιο PROMO SAFE DRIVING.
Στην συνάντηση μετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Σερρών (Επικεφαλής Εταίρος του έργου PROMO SAFE DRIVING), του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, καθώς και των τριών αναδόχων που προέκυψαν από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς για την υλοποίηση δράσεων που προβλέπονται στο έργο, ήτοι: α) για την αναβάθμιση των υποδομών του Αυτοκινητοδρομίου και του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΓΑΛΑΝΗΣ Π. ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.), β) για την προμήθεια του αντίστοιχου εξοπλισμού για τις δομές αυτές (ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) και γ) του Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου Σερρών (ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) στην συνολική υλοποίηση του έργου PROMO SAFE DRIVING και στην εκπαιδευτική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου τόσο στην υπό σύσταση Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης, που θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, όσο και στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου Σερρών έθεσαν τους στόχους του έργου και τόνισαν την αναγκαιότητα τήρησης του αυστηρού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του με σκοπό την μεγιστοποίηση των ωφελειών στην τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερα τονίστηκε ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου, ειδικά όσον αφορά στη λειτουργία της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης, υπό την επιστημονική εποπτεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Στην συνέχεια οι εκπρόσωποι του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών δήλωσαν την αμέριστη συμπαράστασή τους προς το Δήμο Σερρών, καθώς και την αναγκαιότητα στενής συνεργασίας με τους τρεις αναδόχους με σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την μη διατάραξη των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οργάνωση λειτουργίας της υπό σύσταση νέας δομής της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης, υπό την επιστημονική εποπτεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με σκοπό την αξιοποίησή της και μετά το πέρας των εργασιών του έργου.
Στην συνέχεια οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, επίσης δήλωσαν την αμέριστη συμπαράστασή τους προς το Δήμο Σερρών, καθώς και την αναγκαιότητα στενής συνεργασίας με τους τρεις αναδόχους με σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την μη διατάραξη των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο τμήμα τη λειτουργίας της υπό σύσταση νέας δομής της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης που θα αποσκοπεί στην ενημέρωση- ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, ώστε με την σειρά τους να είναι σε θέση να συμμετέχουν στην εκπαίδευση των μαθητών τους κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Αναδόχου για την αναβάθμιση των υποδομών του Αυτοκινητοδρομίου και του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, ανέπτυξε πλήρως το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, που προβλέπονται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Σεπτέμβρη, διασφαλίζοντας τη μη διατάραξη των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, αλλά και του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Στην συνέχεια ο εκπρόσωπος του Αναδόχου για την προμήθεια του αντίστοιχου εξοπλισμού για τις δομές αυτές (στον οποίο συμπεριλαμβάνεται εκπαιδευτικός προσομειωτής οδήγησης αλλά και παιδικά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και ποδήλατα), πραγματοποίησαν μία σύντομη παρουσίαση του εξοπλισμού και των δυνατοτήτων του, δηλώνοντας τη διάθεση συνεργασίας στη λειτουργία των 2 παραπάνω δομών.

Τέλος οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανέλυσαν το πλάνο οργάνωσης λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου τόσο στην υπό σύσταση Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης, που θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, όσο και στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Ειδική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σχετικά με τη θεματολογία των εκπαιδεύσεων, τις ομάδες των δυνητικά εκπαιδευόμενων (επαγγελματίες οδηγοί, μη έμπειροι οδηγοί, εκπαιδευτικοί, νέοι σε ηλικία οδηγοί, εκπαιδευτές οδηγών, νεαροί οδηγοί με παραβατική συμπεριφορά, κ.ά.), το πλάνο υλοποίησης των εκπαιδεύσεων, καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες προσέλκυσης εκπαιδευόμενων με σκοπό την μεγιστοποίηση των ωφελειών του έργου.  Στα πλαίσια αυτά συμφωνήθηκε ένα πλάνο δράσεων υπό την εποπτεία του Δήμου Σερρών, με την αμέριστη συμπαράσταση του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, καθώς και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με σκοπό την επίσπευση υλοποίησης του έργου.

Σελίδα 7 από 8

visit Serres

visit Serres

Simulator

prosomiotis

User Login

Month Calendar

Οκτώβριος 2017 Νοέμβριος 2017 Δεκέμβριος 2017
Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
facebook

Contact us

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών
Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας
Σέρρες, ΤΘ 1236/62110

Τηλέφωνο: 23210 52592
Fax: 23210 85828
Email:info@serrescircuit.gr


ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ