Ετήσια γενική συνέλευση μετόχων

Ετήσια γενική συνέλευση μετόχων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης

εταιρίας με την επωνυμία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ.409/86,  με τα άρθρα 9 έως 22 του καταστατικού της εταιρίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α σε τακτική γενική συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2017»  της Α.Ε. Ο.Τ.Α.

2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση 2017 (01.01.17-31.12.17).

3)  Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση θα πρέπει  σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Ε. άρθρο 22 να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Π.Δ. & Δ σε μια Τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

 

                                

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?

Create an Account!


Username
Want to Login?

Forgot Password?