Image Alt

Serres Circuit

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κατασκευή Κερκίδας

[:el]

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εταιρία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ΟΤΑ» ανακοινώνει ότι, θα προβεί στην αγορά μεταλλικής κερκίδας 1000 ατόμων με τα εξής κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

 1. Διαστάσεις:51μ/μήκος Χ 9,30μ/πλάτος και 4,62μ/ύψος
 2. Θα αποτελείται από 9 βαθμίδες διαστάσεων 3,37εκ/ύψος Χ 0,90εκ/βάθος
 3. Με 3 κλιμακοστάσια πλάτους 1μ
 4. Μεταλλικοί κοιλοδοκοι κυκλικής διατομής Φ48
 5. Προκατασκευασμένο μεταλλικό ενισχυτικό τύπου χ αποτελούμενο από μεταλλικούς κοιλοδοκούς κυκλικής διατομής Φ32 & Φ26
 6. Μεταλλικούς συνδέσμους σταθερής γωνίας
 7. Κοχλίες βάσης Φ40 Χ 0,35
 8. Μεταλλικά δάπεδα 030 Χ 3,00
 9. Μεταλλικές κατασκευές τύπου Π ως βαθμίδες κλιμάκων
 10. Ολοκληρωμένες μεταλλικές κατασκευές κλιμάκων στα άκρα της κερκίδας (σκάλες ανόδου-καθόδου).
 • ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

Οι διάδρομοι της κερκίδας θα αποτελούνται από μεταλλικά αντιολισθητικά δάπεδα, διαστάσεων : 0,30cm x 3,00m μήκος .

 • ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Η κερκίδα θα φέρει περιμετρικά  προστατευτικά κιγκλιδώματα από

σιδηροσωλήνα Ǿ33  και σε ύψος 1,10m . Επίσης η κερκίδα θα έχει πολύ καλό φινίρισμα σε όλο της το σύνολο για την αποφυγή τραυματισμών .

 • ΑΝΤΟΧΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΕΡΚΙΔΩΝ

  Η κερκίδα θα πρέπει να αποτελείται εξ΄ ολοκλήρου από μεταλλικά στοιχεία κατάλληλα επεξεργασμένα έτσι ώστε να υπάρχει τόσο η μέγιστη ασφάλεια για το κοινό καθώς όλα τα στοιχεία της κερκίδας κατασκευάζονται με τις απαραίτητες προδιαγραφές όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία (πιστοποιημένα μεταλλικά αντιολισθητικά δάπεδα κατηγορίας «6» βαρέα φορτία), όσο και την μέγιστη αντοχή της κερκίδας σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα πρέπει να έχει στατική μελέτη και πιστοποιητικό αντοχής.

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφoνται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣ: «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ΟΤΑ», ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΣΕΡΡΕΣ, ΤΘ:1236/62110

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ

Υπεύθυνη για πληροφορίες:  κ. Χρύσα Γιανισλή, τηλ. 2321052592.

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα ημέρα Πέμπτη 1/11/2018 έως και την Τετάρτη 7/11/2018 και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην Γραμματεία της εταιρίας.

Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης κατασκευής ορίζεται ως εξής: 3 μήνες από την υπογραφή συμφωνητικού.        

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι ανεγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να φαίνεται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου σε αυτό και το επάγγελμα του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι:
 • έλαβαν γνώση των όρων των τεχνικών χαρακτηριστικών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα
 • δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 • δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 • είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών.  
 1. Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά, εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο οφείλει πριν την υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσει στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών τα ανωτέρω πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευής.

 

Για την Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.                                                                  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Κατέβασμα ανακοίνωσης

[:]

SerresCircuit

Επικοινωνήστε μαζί μας

πληροφορίες

QUICK INFO

Monday-Sunday: 8am to Sunset. .
Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, Σέρρες 621 25 ΤΘ 1236/62110
+ (30) 23210-52592 .
info@serrescircuit.gr serrescircuitgr@gmail.com
elΕλληνικά